MANIFEST

Geen Mens op straat in Nijmegen

Humane opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Op 17 januari 2013 werd door de conferentie van Europese kerken een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, het ECSR, over het beleid van de Nederlandse overheid betreffende uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het ECSR constateerde overtreding van art. 13 lid 4 en art. 31 lid 2 van het Europees Sociaal Handvest. Het Comité oordeelde dat de Nederlandse overheid de rechten van mensen zonder verblijfstitel schond omdat zij door haar niet beschermd werden in hun menselijke waardigheid. Het Comité stelde dat Nederland het recht van ongedocumenteerde vreemdelingen op voedsel, kleding en onderdak als noodzakelijke voorziening ter bescherming van hun menselijke waardigheid moet garanderen. Het gaat hier dus om een positieve verplichting, waarover niet kan worden gesoebat.

In de afgelopen jaren is er in samenwerking met de gemeente Nijmegen een bed, bad, en brood voorziening gerealiseerd ten behoeve van uitgeprocedeerde vluchtelingen. De gemeente heeft haar beleid neergelegd in het beleidskader: “Tussen de wal en het schip”. Het gedeelde uitgangspunt is: GEEN MENS SLAAPT OF ZWERFT

‘S NACHTS OP STRAAT. Maar dit wordt niet waargemaakt. Er is een wachtlijst. Bij incidentele schorsing is er geen alternatief. Voor mensen met grote psychische problemen is er geen adequate opvang. Veel ongedocumenteerden verblijven nog als gast bij particulieren in een onzekere toekomst.

De ondertekenaars van dit Manifest vinden bovendien de huidige bed/bad/brood-regeling minimaal.

Het vertrekpunt van de mensenrechtenverdragen waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd is het beschermen van de menselijke waardigheid. Wij pleiten daarom voor een sluitende en waardige opvang voor alle uitgeprocedeerde vluchtelingen in de stad Nijmegen.

Een dergelijk goede opvang behelst onzes inziens:

 voedsel, kleding en onderdak in een 24-uurs-opvang,

 zinvolle dagbesteding,

 begeleiding op maat waaronder maatschappelijke, medische en juridische begeleiding,

 passende voorzieningen voor ouderen en medisch kwetsbare mensen,

 de mogelijkheid om een opleiding te volgen,

 een passend leefgeld en vergoeding van noodzakelijke reiskosten.

Op dit moment is het toekomstige beleid jegens ongedocumenteerden onzeker wegens landelijke ontwikkelingen. Wij roepen het Nijmeegse gemeentebestuur op haar beleid in bovenstaande conform de letter en de geest van het Europees Sociaal Handvest en met name van de artikelen 13 en 31 uit te voeren. Stichting Noopvang Vluchtelingen Nijmegen


 

2018-07-12_10-03-55.jpeg

Stichting Noodopvang Vluchtelingen

2018-07-12_10-04-23.jpeg

Stichting Gast

2018-07-12_10-04-58.jpeg

Groenestraat 170

Tweede Walstraat 19

Dromedarisstraat 18

6531 HW Nijmegen

6511 LN Nijmegen

6531 NV Nijmegen

P. Oosterhoff

F. Dolmans

L. Scholten

 

Bronnen 

 Centrale Raad van Beroep (2014). Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen komende maanden bed, bad, brood. Retrieved from: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4178 

 Committee of Ministers (2015, April 15). Resolution CM/ResChS(2015)5 [Degree]. Retrieved from: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/ResChS(2015)5&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true 

 Conference of European Churches (2013, January 17). Collective complaint CEC v. The Netherlands. [letter to the European Committee of Social Rights]. Retrieved from: https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-90-2013-conference-of-european-churches-cec-v-the-netherlands? 

 Council of Europe (1996). European Social Charter. European Treaty Series - No. 163. Retrieved from: http://www.fim-musicians.org/wp-content/uploads/ESC_revised_en.pdf 

 Council of Europe (1970). The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.European Court of Human Rights. Retrieved from: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 

 Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (2014, 1 December). Dutch Government Urged to Fulfill Obligations Under European Social Charter. Retrieved from: http://www.liberties.eu/en/news/basic-amenities-for-aliens-in-netherlands 

 United Nations (1948). The Universal Declaration of Human Rights. Resolution United Nations General Assembly 217A. Retrieved from: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf 

 United Nations High Commissioner of Refugees (2016). The 1951 Refuge Convention. Retrieved from: http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html 

 United Nations Human Right Office of the High Commission (1966). International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights. Resolution 2200A (XXI) of the General Assembly. Retrieved from: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx