Hoofdlijnen beleidsplan                                                   januari 2019

Stichting Gast biedt uitgeprocedeerde asielzoekers, die een binding met Nijmegen hebben, ondersteuning in de vorm van juridische en medische hulp en in een aantal gevallen ook onderdak en leefgeld. Tevens biedt zij asielzoekers in de knel ook de mogelijkheid om Nederlands te leren, een netwerk op te bouwen en aan een toekomst te werken onder meer door het volgen van een opleiding en/of stage.
Het betreft in principe asielzoekers, die geen ondersteuning van de overheid of elders ontvangen.
Het beleid van stichting Gast is er in hoofdlijnen op gericht om dit werk mogelijk te maken door :

  • Te werken met vrijwilligers, waarbij vrijwillig niet vrijblijvend is;
  • Te werken aan het opbouwen van en het onderhouden van een professionele organisatie;
  • Financieel te steunen op donateurs, kerkelijke en maatschappelijke instellingen en fondsen;
  • Samen te werken met collega-organisaties, de gemeente Nijmegen en andere betrokken instellingen;
  • De publieke opinie en politieke partijen bij gemeente en rijk te beïnvloeden.

Uitgangspunten bij het bieden van ondersteuning aan asielzoekers zijn :

  1. De helpende hand van Stichting Gast is afhankelijk van de situatie van de vluchteling
  2. De hulp aan de vluchteling is tijdelijk
  3. We stellen als belangrijke eis aan een gastdat hij of zij naar vermogen werkt aan perspectief op een menswaardig bestaan
  4. We stellen duidelijke randvoorwaarden bij onze hulp
  5. De hulp en de verwachtingen aan de gastworden vastgelegd in een persoonlijk Plan van Aanpak.

De stellige overtuiging dat alleen de gast zelf kan bepalen hoe zijn of haar toekomst eruit gaat zien, heeft geleid tot het Project Toekomstgezicht.

 Project Toekomstgezicht 2018 – 2020

De basis voor het project Toekomstgezicht is gelegd in het beleidsplan van 2016. Hierin werd gekozen voor een activeringsbeleid, waarbij de gasten de regie in eigen hand zouden nemen en zich meer zouden richten op hun eigen toekomstig bestaan. Zo werd in het beleidsplan voor het eerst gesproken over het Plan van Aanpak (PvA) dat voortaan richting zou geven aan de gastbegeleiding: welk doel heeft de gast zichzelf gesteld en hoe wil hij/zij dat bereiken.
In 2018 is de projectbeschrijving breed in de organisatie uitgezet en de subsidieaanvraag ingediend.

Het project Toekomstgezicht heeft als doel onze gasten in staat te stellen te werken aan een economisch zelfstandige toekomst, hetzij in Nederland, hetzij in het land van herkomst of elders.

Een belangrijke voorwaarde voor uitvoering van het project vormde de beschikbare financiën. Gelukkig heeft de subsidieaanvraag bij het Oranje Fonds succes gehad: in juli 2018 is de aanvraag voor € 35.000 gehonoreerd.

I     Waarom een activeringsbeleid?
Stichting Gast heeft steeds benadrukt voor een humaan asielbeleid te zijnSamen met het SNOV (BedBadBrood) en Wereldvrouwenhuis heeft Stichting Gast in maart 2018 een Manifest gericht aan het Nijmeegse Gemeentebestuur voor een humane opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het complete Manifest vindt u hier.

Binnen het project Toekomstgezicht wil Stichting Gast de toegangsmogelijkheden tot opleidingen, cursussen en ontwikkelingsactiviteiten voor gasten vergroten om hun talenten en aspiraties verder te ontwikkelen en zich zo voor te bereiden op die toekomstige situatie.

II     Wat houdt het project in?
Centraal in het project staat het keuzeproces waarin gasten zich bevinden. Keuzes maken en beslissingen voor de toekomst nemen is een emotioneel proces en vergt mentale ruimte.

In de cursus Toekomstoriëntatie leren de cursisten om na te denken over hun situatie nu en in de toekomst. Het gaat daarbij om vier scenario’s: opnieuw in de procedure en een status krijgen -   doormigratie - terugkeer- zonder papieren in Nederland blijven. Daarnaast tracht de cursus het zelfinzicht van gasten te vergroten in eigen krachten, aspiraties en talenten en ook in het stellen van realistische doelen. Dit resulteert in een Plan van Aanpak: welk doel wordt gesteld, hoe gaan we dat bereiken. Binnen dit PvA spelen leer/praktijktrajecten een grote rol. Een keuze moet gemaakt worden voor cursus en praktijkopleiding in bv. De Tuin, Fietswerkplaats of in een ander leerbedrijf.

III   Hoe wordt het project georganiseerd?

Voor de aanvraag van de benodigde middelen is indertijd een tijdsplanning gemaakt: 
In 2018: - workshops met coördinatoren, vrijwilligers en gasten
              - voortgangsgesprekken over Plan van Aanpak
              - 
training van trainers voor de cursus toekomst oriëntatie

In 2019: - cursussen Toekomstoriëntatie voor alle gasten 
              - ontwikkeling leer/werktrajecten met onderwijsinstellingen en leerbedrijven
In 2020:  - gasten volgen opleidingen/cursussen (capaciteitsontwikkeling).

Aan het einde van 2019 kunnen wij vaststellen dat de projectmatige aanpak en de fasering van projectactiviteiten goed gewerkt heeft. Stichting Gast heeft een goede trainingscapaciteit opgebouwd. De meesten van onze huidige gasten hebben met succes de cursus Toekomstoriëntatie doorlopen. Zij hebben hun keus gemaakt voor de toekomst, hun doelen gesteld en acht van hen hebben zich ingeschreven voor een opleiding of cursus naar keuze. Hiervoor zijn toegangen tot onderwijsinstellingen gecreëerd. Eén persoon is reeds gestart met een opleiding. Twee vluchtelingen hebben gekozen voor een traject dat hen voorbereidt op terugkeer naar het land van herkomst.
Een aantal gasten zal in 2020 deze stap nog moeten zetten en ook voor alle vluchtelingen die hierna als cliënt van Gast geaccepteerd worden, zal activering en leertraject volgen.

Het logische vervolg op activering is capaciteitsontwikkeling.

De begroting van Toekomstgezicht voorzag in een beperkt bedrag voor de kosten van opleidingen en cursussen. Nu de gasten starten met hun leertraject blijkt dat de vraag beduidend groter is dan voorzien en is er dringend behoefte aan meer financiële middelen. 
Stichting Gast beschikt niet over een buffer om dergelijke kosten te dekken, en zij is dan ook gestart met een donateursactie om individuele gasten te steunen bij hun scholingswensen. 
Daarnaast is het de bedoeling om in 2020 een subsidie-aanvraag voor capaciteitsontwikkeling in te dienen bij diverse donoren.