Manifest

Home » Manifest

Manifest


Geen mens op straat in Nijmegen, humane opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen

Ons manifest

Op 17 januari 2013 werd door de conferentie van Europese kerken een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, het ECSR, over het beleid van de Nederlandse overheid betreffende uitgeprocedeerde vluchtelingen. Het ECSR constateerde overtreding van art. 13 lid 4 en art. 31 lid 2 van het Europees Sociaal Handvest. Het Comité oordeelde dat de Nederlandse overheid de rechten van mensen zonder verblijfstitel schond omdat zij door haar niet beschermd werden in hun menselijke waardigheid. Het Comité stelde dat Nederland het recht van ongedocumenteerde vreemdelingen op voedsel, kleding en onderdak als noodzakelijke voorziening ter bescherming van hun menselijke waardigheid moet garanderen. Het gaat hier dus om een positieve verplichting, waarover niet kan worden gesoebat.

In de afgelopen jaren is er in samenwerking met de gemeente Nijmegen een bed, bad, en brood voorziening gerealiseerd ten behoeve van uitgeprocedeerde vluchtelingen. De gemeente heeft haar beleid neergelegd in het beleidskader: “Tussen de wal en het schip”. Het gedeelde uitgangspunt is: GEEN MENS SLAAPT OF ZWERFT

‘S NACHTS OP STRAAT. Maar dit wordt niet waargemaakt. Er is een wachtlijst. Bij incidentele schorsing is er geen alternatief. Voor mensen met grote psychische problemen is er geen adequate opvang. Veel ongedocumenteerden verblijven nog als gast bij particulieren in een onzekere toekomst.

De ondertekenaars van dit Manifest vinden bovendien de huidige bed/bad/brood-regeling minimaal.

Het vertrekpunt van de mensenrechtenverdragen waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd is het beschermen van de menselijke waardigheid. Wij pleiten daarom voor een sluitende en waardige opvang voor alle uitgeprocedeerde vluchtelingen in de stad Nijmegen.

Een dergelijk goede opvang behelst onzes inziens:

  • Voedsel, kleding en onderdak in een 24-uurs-opvang
  • Zinvolle dagbesteding
  • Begeleiding op maat, waaronder maatschappelijke, medische en juridische begeleiding
  • Passende voorzieningen voor ouderen en medisch kwetsbare mensen
  • De mogelijkheid om een opleiding te volgen
  • Een passend leefgeld en vergoeding van noodzakelijke reiskosten

Op dit moment is het toekomstige beleid jegens ongedocumenteerden onzeker wegens landelijke ontwikkelingen. Wij roepen het Nijmeegse gemeentebestuur op haar beleid in bovenstaande conform de letter en de geest van het Europees Sociaal Handvest en met name van de artikelen 13 en 31 uit te voeren. Stichting Noopvang Vluchtelingen Nijmegen

Partners/auteurs

Stichting Noodopvang Vluchtelingen
Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen
P. Oosterhoff

Stichting Gast
Tweede Walstraat 19a
6511 LN Nijmegen
F. Dolmans

Wereldvrouwenhuis
Dromedarisstraat 18
6531 NV Nijmegen
L. Scholten